Frivilligcenter Odders vedtægter

§1 Navn og hjemsted

stk. 1  Foreningens navn er ”Frivilligcenter Odder”.

stk. 2  Foreningens hjemsted er Odder Kommune.

stk. 3  Foreningen er tilknyttet landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe).

 

§2 Formål

stk. 1  Foreningens formål er at bidrage til at alle borgere i Odder Kommune har mulighed for at deltage i et fællesskab.

Det gøres ved at skabe rammer for deltagelse og for fællesskaber ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet i Odder Kommune.

stk. 2  Foreningen er partipolitisk neutral og uden religiøse interesser.

 

§3 Medlemmer

stk. 1  Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer og grupper, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål.

stk. 2  Medlemmer skal have virkefelt i Odder Kommune.

stk. 3  Indmeldelse sker skriftligt ved at kontakte daglig leder.

stk. 4  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til daglig leder.

 

§4 Kontingent

stk. 1  Foreningen kan opkræve medlemskontingent. Kontingent for medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen

stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts og indkaldes skriftligt (evt. via mail) med mindst tre ugers varsel til medlemmerne og ved offentlig annoncering.

stk. 3  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Hver forening/organisation, der er medlem, har én stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

stk. 4  Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af generalforsamlingen valgte personer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen suppleres af en repræsentant fra Odder Kommune.

stk. 5  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 (eller 4) medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

stk. 6  Valg af revisionsselskab.

stk. 7  Der arbejdes for at de opstillede kandidater til bestyrelsen favner bredt, så bestyrelsen så vidt muligt får en alsidig samfundsmæssig repræsentation med personer, der afspejler et bredt foreningsliv, og med forskellige kompetencer og erfaringer.

stk. 8  Hver forening kan højst have to repræsentanter som bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter.

stk. 9  Hvis en enkeltperson ønsker at stille op til bestyrelsen skal vedkommende tilslutte sig foreningens vedtægter og formål.

stk. 10  Kandidatur til bestyrelsen kan meddeles skriftligt til bestyrelsen, hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

stk. 11  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 12  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden

4. Godkendelse af regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af forkvinde/formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. §5 stk. 4-5)

10. Valg af en revisionsselskab

11. Eventuelt

Stk. 13  Alle interesserede borgere er velkomne til at overvære generalforsamlingen men uden taleret, med mindre generalforsamlingen beslutter andet.

stk. 14  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 15  Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes ud til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Det betyder, at forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

stk. 16  Beslutninger på generalforsamlingen træffes så vidt muligt i enighed. Hvis blot ét medlem ønsker det foretages en afstemning med håndsoprækning, hvor beslutningen følger simpelt flertal, dvs. minimum én mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot ét medlem begærer det.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

stk. 2  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

 

§7 Bestyrelse og daglig ledelse

stk. 1  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens virke

stk. 2  Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkomne bestyrelsesmøde dog senest 14 dage efter generalforsamlingen.

stk. 3  Den kommunale repræsentant har ikke stemmeret og kan ikke varetage formands- eller næstformandsposten.

stk. 4  En suppleant indkaldes, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.

stk. 5  Der afholdes som minimum 4 møder om året.

stk. 6  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 7  Bestyrelsens beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved afstemning træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 8  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver og kan indkalde ressourcepersoner med særlig kompetence inden for en konkret sag.

stk. 9  Til at udmønte frivilligcentres daglige virke ansætter bestyrelsen en daglig leder, som refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen har beføjelse til at ansætte og afskedige daglig leder.

Bestyrelsen sætter rammerne for dagligleders opgaver.

 

§8 Økonomi, regnskab og revision

stk. 1  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

stk. 3  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Tegningsregler og hæftelse

stk. 1  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

stk. 2  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmerne personlig hæftelse for de økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.

 

§10 Vedtægtsændringer

stk. 1  Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

stk. 2  Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§11 Eksklusion af et medlem

stk. 1  En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. Beslutningen kan afprøves til generalforsamlingen, hvor eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender beslutningen.

 

§12 Opløsning af foreningen

stk. 1  Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Den anden generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse med mindst 6 uger mellem første og anden generalforsamling.

stk. 2  Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Vedtægterne er revideret og vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. marts 2022.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP