• Forside
 • Om os
 • Strategi og indsatsområder 2020-22

Strategi og indsatsområder 2020-22

I Frivilligcenter Odder (FCO) har vi defineret centerets visioner og 10 udvalgte indsatsområder for perioden 2020-2022. I det følgende uddybes baggrunde for vores målsætninger samt de aktiviteter, der skal bidrage til at indfri visionerne for FCO.

Strategien er udarbejdet i lyset af FN’s Verdensmål, særligt Sundhed og Trivsel, samt Odder Kommunes politik om Det gode liv og frivilligcentrenes kvalitetsmodel. De fire første indsatsområder i strategien er defineret af Socialstyrelsen.

FCO temasætter i den sammenhæng to nye begreber; hverdagsaktivisme og den proaktive samfundsaktør. Det gør vi, fordi vi gerne vil udvikle en ny filantropisk selvforståelse for derigennem at engagere flere unge og dermed modernisere frivillighed/medborgerskab.

Samtidig arbejder vi på at udvikle FCO til et dannelses- og læringscenter, hvor frivilligheden løbende debatteres og udvikles, så den er i samklang med tidens behov.

FCO har arbejdet med udviklingen af denne strategi i 2019 og 2020. Strategien er færdiggjort i april 2020.


DEFINITION PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE

FCO definerer frivilligt arbejde som en indsats der:

 • Er frivillig og udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
 • Ikke er lønnet.
 • Er til gavn for andre end én selv og ens familie.

 

FORMÅL

FCO er en nonprofit organisation, der har til formål at:

 • Støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats til gavn for alle, med særligt fokus på udsatte og sårbare mennesker.
 • Styrke socialt samarbejde mellem frivillige foreninger og skabe et stærkt videns- og ressourcenetværk på tværs af foreningerne.
 • Bygge bro mellem foreninger, borgere, kommune og andre relevante aktører.
 • Fremme deltagelsen i mangfoldige fællesskaber.

ORGANISERING OG ØKONOMI

FCO blev etableret i 2006 og er organiseret som en forening med en bestyrelse. Centrets daglige drift varetages af en ansat daglig leder 20 timer/ugen. Derudover har samme ansatte en tidsbegrænset ansættelse som projektleder for centrets selvhjælpstilbud på 15 timer/ugen.

FCO er finansieret af Socialministeriets Grundfinansiering til frivilligcentre, tilskud fra Odder Kommune samt støtte fra puljer og fonde. Pt. får centeret støtte fra TrygFonden til vores selvhjælpsgrupper.

FCO er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe): www.frise.dk

 

MISSION

FCO gør det let og attraktivt at være en del af frivillige fællesskaber og tage et frivilligt og medmenneskeligt ansvar.


VISION

FCO vil være et stærkt knudepunkt for den frivillige indsats i Odder. Vi vil være en synlig og central samarbejdspartner for alle, der engagerer sig i frivilligheden, og vi vil inddrage flere sårbare og udsatte mennesker i frivillige fællesskaber. 

FCO vil fremme en ny filantropisk selvforståelse, der er kendetegnet ved, at frivillige ser sig selv som proaktive samfundsaktører gennem hverdagsaktivisme og samskabelse.


VÆRDIER

Det frivillige initiativ er et aktiv for ethvert samfund, der ønsker at øge den sociale sammenhængskraft. Frivilligt engagement styrker det sociale ansvar, fællesskabet og en aktiv deltagelse i byens udvikling.

Et stærkt og synligt frivilligmiljø favner mangfoldigheden og er baseret på respekt for det frivillige initiativ. De frivillige er aktive medspillere i udviklingen af lokale sociale og sundhedsfremmende indsatser. Dialogen på tværs trives, de frivillige er værdsatte, har indflydelse og oplever moralsk og økonomisk opbakning til deres mål og aktiviteter. Det inspirerer nye frivillige til at være med.

FCO er baseret på et medmenneskeligt grundlag med værdierne: Ligeværdighed, engagement, respekt, anerkendelse, åbenhed, nysgerrighed og humor.

FCO er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser.

 

STRATEGISKE MÅL

1. Vi vil arbejde for at få et stærkere brand i Odder Kommune.

2. Vi vil engagere flere mennesker i frivillige fællesskaber. Både som frivillige og som brugere af frivilligheden.

3. Vi vil være proaktive og dagsordensættende i forhold til, hvordan frivilligheden kan/skal udvikle sig.

4. Vi vil arbejde for frivilliges medvirken i og indflydelse på udviklingen af lokale sociale og sundhedsfremmende indsatser.

5. Vi vil arbejde for, at frivillige oplever mere anerkendelse og får opbakning til deres mål og aktiviteter.

6. Vi vil arbejde målrettet med vores planlagte aktiviteter, men vi vil også turde ændre kurs undervejs,
hvis nye aktiviteter giver mere mening i forhold til vores overordnede formål.

7. Vi vil arbejde for at få en bestyrelse med bredere samfundsmæssig repræsentation, der består af mennesker med forskellige kompetencer og erfaringer - og med engagement for frivillighed og medborgerskab til fælles.


INDSATSOMRÅDER 2020-2022

1. Understøttelse af rekruttering af frivillige i lokale organisationer

I Odder Kommune er frivilligheden præget af seniorer, og FCO vurderer, at der er behov for et supplement. Derfor har FCO særligt fokus på, hvordan vi rekrutterer flere yngre/unge frivillige, og hvilke betingelser,
de unge har for at deltage i frivilligt arbejde. Hvad giver mening for de unge? Vi vil undersøge, om hverdagsaktivisme/frivillige fællesskaber er den moderne indgang til unges deltagelse som medborgere som alternativ til den ordinære foreningskultur.

Mål: FCO sætter temaet ”hverdagsaktivisme” på dagsordenen i forbindelse med førstkommende generalforsamling.

Mål: FCO iværksætter et projekt, der fremmer proaktiv samfunds- og hverdagsaktivisme.


FCO vil gøre det lettere både af blive frivillig og finde frivillige i Odder Kommune. Det gælder både for unge og ældre. Hidtil har vi benyttet den nationale version af frivilligjob.dk. Vi tror på, at en lokal version af frivilligjob.dk vil styrke de lokale organisationers muligheder for rekruttere nye frivillige. Samtidig vil et lokalt event-modul gøre det lettere at blive og finde ad-hoc frivillige.

Mål: Etablere en lokal version af frivilligjob.dk.


For at inspirere flere til at gøre en frivillig indsats har vi udarbejdet en række frivilligportrætter, der viser forskellige muligheder for frivillighed. Vi formidler løbende portrætterne på web og i Odder Avis, ca. en gang om måneden. Vi vil gerne udarbejde flere portrætter, så vi kan fortsætte med formidlingen. 

Mål: Løbende formidling af frivilligportrætter. Pt. er fire af otte færdige portrætter formidlet.

Mål: Udarbejde flere frivilligportrætter.


FCO startede i 2019 med de indledende øvelser til et projekt, vi kalder Sundhed gennem fællesskab. Sundhed gennem fællesskab er et samarbejdsprojekt mellem kommune, almen praksis og FCO, der sigter mod at få flere borgere med i allerede eksisterende fællesskaber til gavn for den enkelte borgers mentale sundhed. Det kan både være som frivillig og som bruger af et frivilligt tilbud.

Mål: Etablering af projekt Sundhed gennem fællesskab.

 

2. Understøttelse af rekruttering af udsatte borgere som frivillige i lokale organisationer

FCO er opsøgende over for kommunale institutioner og foreningslivet i forhold til at inkludere udsatte borgere som frivillige. Det gør vi via netværk med f.eks. Vores Netværk (Café for psykisk sårbare),
Børne- Familiecenteret, Det specialiserede socialområde og Odder Frimenighed.

Mål: Afholde 10 netværksmøder med forskellige aktører, som arbejder med gruppen af udsatte borgere.

 

3. Mangfoldighed i medlemssammensætningen

FCO’s medlemsliste er karakteriseret ved et flertal af sociale foreninger og patientforeninger. Vi vil gerne udvide vores medlemskreds og samarbejdspartnere med foreninger/projekter inden for kultur og idræt. Dette især med henblik på at få flere udsatte borgere inkluderet i foreningslivet. Samtidig vil vi gerne have flere ungegrupper/projekter med som registrerede medlemmer.

FCO’s optagelseskriterier favner allerede bredt: ”Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål” (jf. FCO’s vedtægter § 3, stk. 1).

Mål: Afholde afklarende møder med potentielt nye medlemmer, f.eks. idrætsforeninger, kulturforeninger og erhvervsliv.

Mål: Afholde afklarende møder med uddannelsesinstitutioner med henblik på at formidle vores tilbud om støtte til udvikling af egne projekter.

 

4. Facilitering af netværk for medlemsorganisationer

FCO ønsker at styrke det indbyrdes kendskab til og samarbejdet mellem medlemsorganisationerne.
Vi har mange små foreninger, som kan have gavn af mere samarbejde, både om konkrete aktiviteter, videndeling og deling generelt. Vi tror på, at et stærkt netværk mellem vores medlemmer, også skaber et stærkere frivilligcenter.

Mål: Afholde to medlemsmøder med fokus på deling af ressourcer. 

 

5. Mangfoldighed i bestyrelsen

FCO tilstræber, at bestyrelsen er sammensat med personer med forskellige kompetencer og erfaringer, så der er en bred samfundsmæssig repræsentation. Det betyder, at vi gør en særlig indsats for, at bestyrelsen repræsenterer foreningsliv, erhvervsliv og kommune. Pt. har vi ikke repræsentanter fra erhvervslivet, ligesom vi også ønsker repræsentation af f.eks. idræt, kultur og/eller kirke.

Mål: Bestyrelsen repræsenterer foreningsliv, herunder idræt, kultur og/eller kirke, samt erhvervsliv og kommune efter næste generalforsamling.

 

6. Samarbejde på tværs af sektorer

Velfærd skabes i stigende grad i fællesskab mellem kommune, foreninger og aktive borgere. Det kræver øget fokus på samarbejde og et fælles fundament for samarbejdet.

FCO har som samlingssted for en lang række lokale foreninger en vision om at udvikle sig til et lokalt lærings- og dannelsescenter med henblik på, at borgere, institutioner, kultur- og idrætsforeninger samt erhvervsliv får mulighed for at bidrage som aktive, frivillige og innovative medborgere i frie og demokratiske fællesskaber. Her er vi bl.a. inspireret af Odder Kommunes politik om Det gode liv og FN’s verdensmål, særligt målet om Sundhed og trivsel.

Mål: Stå bag mindst to aktiviteter, der fremmer fællesskaber og samarbejde. Det kan f.eks. være at arrangere flere Folkecaféer, hvor vi sætter fokus på fællesskab, demokratisk dannelse og borgerinddragelse. I 2019 arrangerede vi Folkecafé i Odder i samarbejde med Odder Bibliotek og Odder Museum.


Odder Kommune har i starten af 2020 vedtaget en ny Kulturstrategi, og kommunen er nu i gang med at udarbejde en Fritidsstrategi, som ventes færdig i løbet af 2020. FCO vil arbejde for at blive medspiller i udviklingen af Fritidsstrategien med fokus på, at frivillighed og medborgerskab bliver en del af strategien.

Mål: Deltage i udviklingen af Odder Kommunes Fritidsstrategi med fokus på, at frivillighed og medborgerskab bliver en del af strategien.


FCO har i en årrække arrangeret en særlig event Unge går tur med ældre på Danmarks nationale frivilligdag, Frivillig Fredag. Eventen handler om, at unge fra byens uddannelsesinstitutioner går tur med ældre plejehjemsbeboere og mødes til fælles kaffe og lagkage tilberedt af Café Pakhuset - et beskæftigelsesprojekt for borgere med udviklingshæmning.

Vi vil også gerne markere Frivillig Fredag i 2020 og 2021, men vi ønsker at nytænke markeringen med nye aktiviteter og samarbejdspartnere.

Mål: Markere Frivillig Fredag i 2020 og 2021 med nye aktiviteter og samarbejdspartnere.

 

7. Hvad ønsker medlemmerne?

FCO har en række tilbud til vores medlemsorganisationer (pt. ca. 90 medlemmer):

 • Konsulentbistand (hjælp til PR-materiale, opstart af nye projekter, fundraising, rekruttering af frivillige mm.).
 • Udlån/brug af lokaler.
 • Udlån brug af udstyr (kopimaskine, printer, lærred mm.).
 • Løbende opdatering på vores hjemmeside: Nyheder, frivilligrekruttering, aktivitetskalender mm.
 • Opslag på Facebookside.
 • Udsendelse af nyhedsbreve fire gange årligt.
 • Optagelse i Frivilligguide Odder - vejviser til sociale, patient- og kulturelle tilbud i Odder Kommune.
 • Medlemskurser og foredrag.
 • Rabataftaler på annoncering i Odder Avis, leje af Pakhuset og indkøb af kontorartikler.

Medlemskab er gratis, dog betales for brug af kopimaskine/printer.

Mål: Fortsætte tilbud om medlemsservice.

Mål: Afholde mindst fire medlemskurser med viden, inspiration og redskaber til det frivillige arbejde.

For at sikre at vi har de rette tilbud til vores medlemmer, vil vi gerne undersøge, om medlemmerne har nye behov og ønsker, vi bør tage højde for i vores medlemstilbud.

Mål: Afholde mindst ét medlemsmøde, der handler om medlemmernes behov for og ønsker til FCO’s aktiviteter og virke.

 

8. Selvhjælpsgrupper

FCO ønsker at fortsætte tilbud om selvhjælpsgrupper for børn, unge og voksne. Herunder har vi et nyt tilbud undervejs, som er særligt tilrettelagt for mænd. Tilbuddet hedder Kom videre mand og er et gennemprøvet koncept udviklet af FriSe (vores landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) og SUS (Socialt Udviklingscenter).

I forhold til oprettelse af nye grupper har vi især et godt samarbejde med Børne- Familiecenter Odder.
Vi vil gerne udvikle flere samarbejder med kommunale institutioner om oprettelse af grupper, f.eks. med uddannelsesinstitutioner og Det specialiserede socialområde.

Vores mulighed for at fortsætte tilbud om selvhjælpsgrupper afhænger af støtte fra puljer og fonde.
Vores nuværende finansiering fra TrygFonden stopper 1. juni 2020. Vi har ansøgt om nye midler fra TrygFonden og PUF-puljen til fortsættelse af selvhjælpsgrupper efter 1. juni 2020. Opnåelse af følgende
mål forudsætter således ny finansiering.

Mål: Oprette mindst én Kom videre mand-gruppe.

Mål: Oprette 10-14 voksengrupper og 6-8 børnegrupper.

Mål: Udvikle flere samarbejder med kommunale institutioner. 

 

9. Rolle- og ansvarsfordeling

FCO har en forretningsorden for bestyrelsen samt en ansættelseskontrakt og funktionsbeskrivelse for centerleder. Vi er dog opmærksomme på, at det hele trænger til en opdatering. Samtidig er vi opmærksomme på, at bestyrelsen bør have en mere fast struktur i forhold til at afholde medarbejderudviklingssamtaler med centerleder.

Mål: Forretningsorden gennemgås, så bestyrelsens roller og ansvarsområder er opdateret og fremstår tydeligt. 

Mål: Centerleders ansættelseskontrakt og funktionsbeskrivelse gennemgås, så leders rolle og ansvarsområder er opdateret og fremstår tydeligt.

Mål: Fastlægge en struktur, så formanden afholder én årlig medarbejderudviklingssamtale med centerleder. 

 

10. Aktiviteter under corona-krisen

FCO er naturligvis påvirket af corona-pandemien ligesom resten af Danmark - og hele verden er det.
Vi lukkede ned for centrets fysiske åbningstid i nogle uger, og vores selvhjælpsgrupper er fortsat lukkede i skrivende stund. Vi har dog forsøgt at agere meningsfuldt og kreativt under krisen, hvilket ind til videre har sat gang disse nye projekter:

 • En at tale med – en lokal telefon for børn og voksne, som vil ringes op af en frivillig.
 • Suppekøkken i Odder for udsatte borgere - i samarbejde med Odder Frimenighed.
 • Oversigt over frivillige hjælpetilbud på vores hjemmeside.

Mål: Fortsætte og udvikle tilbud, der kan iværksættes under corona-krisen. Omfanget af tilbud afhænger af, hvor længe der er behov for særligt corona-tilpassede tilbud.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP