Vedtægter


§ 1. Navn og formål.

Foreningens navn er Odder Seniorgymnastik  . Foreningens formål er, at tilbyde motion til alle seniorer i Odder kommune. Foreningen skal bygge på frivillig, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte medlems lyst og engagement  i forhold til en fælles ide.

§2. Medlemmer.

Foreningen kan optage ethvert medlem over 50 år. For medlemmer under 50 år kan bestyrelsen dispensere, hvis forholdene taler derfor. Ind-og udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

§3. Eksklusion.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte, skader foreningens omdømme eller interesser, kan idømmes karantæne eller eksklusion af foreningens bestyrelse.

§4. Kontingent.

Foreningens  bestyrelse fastsætter kontingentbetalingen. Kontingentet skal være af en sådan størrelse, at foreningen kan drives økonomisk forsvarligt.

§5. Foreningens ledelse.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift i valgperioden. Regnskabsåret er kalenderåret.

§6. Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Alle medlemmer kan deltage. Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning for det foregående kalenderår.

3. Kasseren aflægger regnskab for det foregående kalenderår.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På lige årstal vælges  2 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer for en 2-årlig periode.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af  2 revisorer.

8. Valg af medlemmer til festudvalget.

9.  Eventuelt.

Ad pkt. 4. Forslag, der skal bringes til afstemning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal mens andre forslag kræver simpel stemmeflertal.

Ad pkt. 5 og 6. Alle valg afgøres ved simpel stemmeflertal. Bestyrelsen afgør selv, hvor mange medlemmer, den består af, dog mindst 5. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 menigt bestyrelsesmedlem. Der kræves personligt fremmøde for at afgive stemme.

§7. Ekstraordinær generalforsamling.

Kan indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 10 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om det, Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal.

§8. Ansvar.

Foreningen er ansvarlig for anvendelsen af egne midler.

§9. Opløsning.

Opløsning af foreningen kræver 3/4's flertal af de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med min. 14 dages eller Max 2 måneders mellemrum. Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. værdier folkeoplysende aktiviteter i Odder kommune efter sidste generalforsamlings ønske.

 

Foreningen er stiftet den 18.09.1991.

Vedtægterne er godkendt den 25.09.1991.

Sidste vedtægtsændring er foretaget den 30.04.2014.

Ny vedtægtsændring er godkendt på generalforsamling den 29.9.2021. 

Ny vedtægtsændring er godkendt på generalforsamling  den 22.2.2023

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // VitaPark, Vitavej 69, plan 0, indgang B, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP