Referater

Test

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke afholdes generalforsamling her i 2020 på grund af coronasituationen. Medlemmerne får i stedet her lidt information om årets forløb i foreningen.

På generalforsamlingen i 2019 blev der valg 2 nye bestyrelsesmedlemmer, med følgende konstituering. Formand: Leif Kjeldbjerg, Højvænget 300.  Næstformand: Rita Krogstrup, Højvænget 224. Kasserer: Hans Valenta, Højvænget 215. Sekretær: Sussanne Ernemann, Højvænget 210.  Bestyrelsesmedlem: Peter Leerhøy, Højvænget 221.

 • Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder
 • Foreningen har 91 medlemmer samt 19 der udelukkende betaler snekontingent 150 kr.
 • Vi har lavet aftale med et firma om snerydning, hvilket der ikke har været behov for i år.
 • Aftale om snerydning i 2020 / 2021, er lavet med samme firma. Det beløb der opkræves til snerydning, betyder at vi kan få ryddet sne og saltet på vejlommerne ca. 4 gange på et år. Det vil sige, at vi til den kommende vinter kan få det foretaget flere gange, hvis nødvendigt.
 • Vi har haft en trailer stjålet. Den er fundet igen ved Ørtinghallen, men uden presenning. Låsen til traileren var klippet.
 • Der er anskaffet ny trailer og nye kuglelåse, samt nye låse til alle 3 trailer. Det skulle så ikke kunne lade sig gøre at klippe dem med boltsaks.
 • Bent Erik Jørgensen har foretaget en del reparationer på trailerne i 2020, så vi må bede Jer om at passe godt på dem.
 • Opkrævning af kontingent: De fleste har inbetalt kontingent rettidig på foreningens konto. Men en del skal dog rykkes flere gange. Vi håber det bliver bedre.
 • Vi påtænker indkøb af 2 nye hækkeklippere til foråret og overvejer også en ny trailer.
 • Bestyrelsen har vedtaget at kontingentet for 2021 fortsætter uændret på 300 kr. Kontingentet indbetales senest 1 december 2020 for det nye år. Beløbet indsættes på konto i Nordea 1944 -9153 100939
 • Foreningens kasserer gennem 22 år Hans Valenta har ønsket, at blive fritaget for hvervet som kasserer i foreningen, men har indvilliget i, at blive i bestyrelsen det kommende år, til hjælp for en ny kasserer. Vi i bestyrelsen har ikke blandt os kunne finde en der ville påtage sig jobbet. Vi har derfor haft snøren ude og det er så således at Michael Christensen, Højvænget 304 på opfordring har tilbudt, at gå ind i bestyrelsen som Hans Valenta fortsætter i bestyrelsen som konsulent i det kommende år.

Hilsen

Bestyrelsen i beboerforeningen Højvænget – Pilevænget. November 2020.

 

 

 

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 26. OKTOBER 2019

AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

NB: Vær opmærksom på at kontingentet fortsat er 300,00 kr. for det kommende år. Se under punkt 4.

Formanden bød velkommen og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som dirigent.

 

Pkt. 1:      Valg af dirigent

Vagn Christiansen, Højvænget 226, blev enstemmigt valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2:      Formandens beretning

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling, valgte Per Krøyer at træde ud af bestyrelsen. Der blev derfor brug for at suppleant Rita Krogstrup trådte ind i bestyrelsen.  

Der er i det forgangne år blevet afholdt 3. bestyrelsesmøder, hvor vi på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede os som følger.

 • Formand: Leif Kjeldbjerg
 • Næstformand: Rita Krogstrup
 • Kasserer: Hans J. Valenta
 • Sekretær Carsten Andersen
 • Dirigent Peter Djernæs

Snerydning sidste vinter: Vi har ikke fået ryddet sne og saltet.

Vi forsøger at få fornyet aftalen med det samme snerydningsfirma om snerydning til den kommende vinter.

Vi kan dog forvente en mindre prisstigning og andre vilkår om tidspunktet på snerydning, som den kommende bestyrelse vil tage stilling til.

Opkrævning af kontingent, overførsel via netbank, er forløbet næsten tilfredsstillede, men en del skal stadig rykkes, op til flere gange.

Der er næsten det samme antal medlemmer som sidste år. Ca. 90 medlemmer, og ca. 20 kun sne. Men stadig enkelte gratister.

Der er afholdt tøndeslagning i forbindelse med fastelavn. Initiativtager en af medlemmerne uden for bestyrelsen.  Tak til Dem.

De har oplyst at de gerne vil gentage det til næste år.

Vedrørende foreningens materiel: Der er i år anskaffet en ny mosfjerner / vertikalskære, der siges at være rigtig god. Havefræseren er i øjeblikket under reparation.  Vi kan konstatere at nogle låner trailerne langt ud over den ene dag af gangen der er retningslinjer for. ”Trailerne må normalt kun lånes for en dag af gangen.”

Vi forventer udskiftning af nedslidte materiel som trailer og hækkeklipper til foråret..

Foreningens 3 materialeforvaltere Viggo, Vagn og Bent Erik skal have en tak for deres indsats for at sikre, at det er funktionsdygtigt.

Vi kan se at foreningens materiel bliver flittigt benyttet.

 

Foreningens hjemmeside:

Vi har fået ny hjemmeside. Den er udarbejdet i samarbejde med Frivilligcenter odder som vi nu er medlem af.

I kan finde den her på www.frivilligcenter-odder.dk    -Medlem - Medlemsoversigt - Beboerforeningen Højvænget-Pilevænget.

  I kan også gå direkte på Hjemmeside adressen som er:

                             https://www.frivilligcenter-odder.dk/beboerforeningen-hp-odder

 

God fornøjelse. Der er allerede indlagt meget information og den vil blive opdateret løbende.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3:     Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Hans J. Valenta, som kunne rapportere om et fint regnskab med et overskud på ca. 8000kr. Det skyldes at der ikke i år har været udgifter til snerydning.

Der vil også blive brug for beløbet til planlagte anskaffelse og en øget merudgift til snerydning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 4:      Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret med 300 kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet skal overføres via netbank til foreningens konto inden 1. december.

 

Beboerforeningens konto i Nordea: 1944 - 9153 100 939.

Anfør venligst husnummer, så indbetalingen kan registreres korrekt.

Pkt. 5:      Indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6:      Valg til bestyrelsen

Der var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Carsten Andersen og Peter Djernæs ønskede ikke genvalg.

Leif Kjeldbjerg, Højvænget 300 blev genvalgt og nyvalgt blev Sussanne Ernemann, Højvænget 210 og Peter Leerhøy, Højvænget 221.

Valg af 1 suppleant

Emil Byriel Rønn, Højvænget 159 blev valg.

                            


Pkt. 7:      Valg af revisorer

Jønni Falborg, Højvænget 219  modtog genvalg.

Jette Jackson, Højvænget 239  blev nyvalgtValg af 1 revisorsuppleant

Nyvalgt blev Erik Møller, Højvænget 239.

 

Pkt. 8:      Eventuelt:

Det udspandt sig en snak om rottebekæmpelse. Men man mente ikke det var det store problem. Der blev dog opfordret til at de rottespærre man har fået monteret i kloakken skal vedligeholdes for at de virker optimalt.

Der blev opfordret til at vores 3 trailer bliver parkeret tæt sammen på parkeringspladsen ved kolonihaverne så de fylder så lidt som mulig, således der er plads til andre køretøjer.

Dirigent Vagn Christiansen afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden, og beboerforeningen var derefter vært ved smørrebrød med øl/vand samt kaffe/kage.

Bestyrelsen vil sige tak til 38 medlemmer der viste interesse for foreningen og deltog i generalforsamlingen.

Hilsen

Beboerforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med :

 • Formand: Leif Kjeldbjerg
 • Næstformand: Rita Krogstrup
 • Kasserer: Hans J. Valenta
 • Sekretær: Susanne Ernemann
 • Bestyrelsesmedlem: Peter Leerhøy

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP