Vedtægter

Vedtægter for

Beboerforeninge Højvænget – Pilevænget, 8300 Odder.

 §1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Beboerforeningen Højvænget – Pilevænget.

Foreningen er stiftet 9 april 1974.

Foreningen omfatter parcelhusgrundejer i boligområdet af samme navn.

Foreningens hjemsted er 8300 Odder.

 §2: Formål

Foreningens formål er at virke til gavn for de fælles interesser mellem parcelhusejerne / grundejerne i området. Samt at anskaffe haveredskaber m.m. der kan lånes at foreningens medlemmer således, at materialer / udstyr, der kun bruges i begrænset omfang, ikke behøves anskaffes af alle. Snerydning i begrænset omfang på de private fællesveje der ikke rydes af kommunen Endvider medvirke til afholdes sociale arrangementer eller give tilskud til afholdelse af sådanne for foreningens medlemmer.

 §3: Medlemskab

Foreningen kan tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder det fornødent. 

 §4:Medlemmer

Medlemmer er parcelhusejerne / grundejerne i område der har betalt kontingent i henhold til §8. Ved ejerskifte betragtes sælgeren som udtrådt af foreningen på skæringsdagen og køber overtager sælgers medlemskab resten af kontingent perioden.  Udtrædende medlemmer har ingen krav på foreningen eller foreningens midler.§

§5: Eksklusion

Medlemmer der, direkte eller indirekte skader foreningen eller misligeholder foreningens materiel groft, kan ekskluderes.§

§6: Ledelse

Stk.1:            Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren.

Stk.2:            Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer,                          sekretær samt yderligere et medlem.

Stk. 3:           Alle vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. 2 medlemmer vælges på lige                          år og 3 medlemmer vælges på ulige år.

Stk. 4:           Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5:           Valgbar er ethvert aktivt medlem.

Stk. 6:           Bestyrelsen afholder de nødvendige bestyrelsesmøder. Møder indkaldes af                                         formanden  eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7:           Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8:           Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 9:           Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det                               efterfølgende møde i bestyrelsen.

Stk. 10:         Suppleanter til bestyrelsen kan deltage ved bestyrelsesmøder. De har dog ikke                                    stemmeret.

§7: Forpligtigelse

Stk.1:            Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke                          personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser.

                      Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

Stk. 2:           Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen,                       ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3:           Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.§   

§8: Kontingent

Medlemskontingentet skal være af en sådan størrelse, at foreningen kan drives forsvarligt. Kontingentet foreslås af bestyrelsen for det kommende år, ud fra dette kriterium og vedtages på generalforsamlingen.

Kontingentets anvendelse bl. a til:

 • Indkøb og vedligeholdelse af foreningens redskaber og trailere.
 • Vederlag til materielforvaltere og bestyrelsesmedlemmer.
 • Kontorhold herunder hjemmeside.
 • Afholdelse af generalforsamling.
 • Hjælp til snerydning af veje, der ikke ryddes af Odder Kommune i et omfang der svare til snerydningskontingent.

Bestilling af snerydning kan alene foretages af bestyrelsen . Det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal ryddes sne baseret på et skøn. Såfremt der er overskud i snerydningskassen, indgår dette i det sædvanlige driftsregnskab.

Årets kontingent skal betales inden udgangen af december måned.

Beløbet bekendtgøres på foreningens hjemmeside og i referat fra generalforsamlingen

For sen indbetaling kan medføre slettelse af medlemskab.
Regnskabsåret er fra 1 oktober til 30 september det efterfølgende år.

§9: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og der afholdes generalforsamling hvert år i oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside / brev/ e-mail

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for fuldt  medlemskab, har stemmeret og kan deltage. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Orientering om årets budget og godkendelse af
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt,

Forslag, der skal bringes til afstemning, skal være formanden i hænde skriftlig, senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal – andre forslag simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
Der kræves personligt fremmøde for at afgive stemme. Hver parcel har 1 stemmer Et medlem kan vælges til en post i foreningen, selvom vedkommende ikke er til stede, såfremt vedkommende skriftlig har accepteret dette. 

Genvalg kan finde sted.

Revisor, og revisorsuppleant samt bestyrelsessuppleant vælges for 1 år af gangen.

Alle valg på generalforsamlingen foregår ved stemmeflertal som nævnt ovenfor, og der stemmes almindeligvis ved håndsoprækning. Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis bestyrelsen eller et enkelt fremmødt medlem af generalforsamlingen ønsker det.

§10: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, eller hvis 10 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Der gælder samme regler som under § 9, dog afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal.

§11: Ansvar

Foreningen er ansvarlig for egne midler.

§12. Opløsning

En opløsning af foreningen kan vedtages på én i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer for det. Såfremt foreningen opløses, skal eventuel formue fordeles ligeligt mellem medlemmer, som har betalt fuldt kontingent i minimum 2 år..

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling den 07.10. 2021.

     Viggo Krogstrup                                                                                 Leif Kjeldbjerg

__________________________                             ________________________                                           

Dirigentens navn og underskrift                                Formandens navn og underskrift

 

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP